บริการของเรา

ด้านกฎหมาย

- รับว่าความ และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

-  รับจัดทำนิติกรรมสัญญา

-  รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน

-  รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

-  รับจดทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษาทางกฏหมาย
1

คุณโกญจนาท รักติประกร

  081-8165801 
ที่ปรึกษาทางบัญชี
2

คุณบังอร พรมเกษา

  081-9010384 
ที่ปรึกษางานทะเบียน
3

คุณวรุณยุพา มูฮำหมัดอารี

  086-1460747